•  

  موسسه فرهنگی پژوهندگان عصر برنا (با مجوز وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ) ، توسط تعدادی از فرهنگیان با سابقه که دارای تجارب ارزشمندی در سیستم

  آموزش و پرورش و وزارت علوم ایران و خارج از کشور می باشند، تاسیس گردیده که با سوابق طولانی در این مسیر

  راهنمای خوبی برای دانشجویان و پژوهندگان علوم در رشته ها و در مقاطع مختلف تحصیلی می باشند.

   

  مهمترین ویژگی این گروه فرهنگی این است که دارای تجربه و تحصیل در خارج از کشور بوده و می توانند تجارب و

  اطلاعات به روز خود را دراختیارعلاقه مندان به ادامه تحصیل در خارج از کشور بگذراند که این امر مهم نقش بسیار

  موثری در ادامه تحصیل و آینده علمی و فرهنگی جوانان علاقه مند به ادامه تحصیلات تکمیلی در خارج از کشور دارا می باشد.

  تا بدین وسیله جوانان عزیز با کسب دانش و مهارتهای علمی روز از طریق تحصیل در دانشگاههای معتبر دنیا جهت انتقال

  علوم روز و ارائه خدمت بیشتر به هموطنان عزیزمان در ایران موفق باشند.